Regulamin pobytu


1.Dokonując rezerwacji najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
2. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu w terminie 2 dni od momentu rezerwacji.
4. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwację uznaje się za nieważną.
5. Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu w Domkach Bliza.
6. Resztę należności za zamówiony pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku.
7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.
8. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, kończy o godz. 10.00.
10. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do bezpłatnej dyspozycji najemcy każdego domku jest miejsce parkingowe.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domku oraz za zaparkowane samochody i zawarte w nich pozostawione przedmioty na terenie ośrodka.
12. Rozpalenie grilla na terenie dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz smażenia ryb.
14. Nie zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka.
15. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w wyposażeniu najmowanego domku oraz wszelkie inne szkody materialne w mieniu ośrodka wyrządzone przez najemcę i osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą.
16. Na terenie ośrodka mogą znajdować się wyłącznie osoby zakwaterowane. Nie ma możliwości zapraszania gości z zewnątrz.
17. Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci, ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
18. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
19. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

Regulamin placu zabaw


1. Plac zabaw jest terenem do zabaw dla dzieci oraz miejscem odpoczynku dla wszystkich gości zakwaterowanych w ośrodkach Pokoje Lachs oraz Domki Bliza.
2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiadają opiekunowie.
3. Na placu zabaw dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Korzystanie z wyposażenia placu zabaw powinno być dostosowane do rozwoju psycho – fizycznego dziecka. Oceny winien dokonywać opiekun dziecka.
5. Z wyposażenia placu zabaw należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Zabronione jest wchodzenie na dach i górne elementy konstrukcji obiektów.
7. Zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
8. Zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.
9. Zabronione jest dewastowanie wyposażenia placu zabaw.
10. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia placu zabaw należy zgłaszać do właścicieli ośrodków Pokoje Lachs lub Domki Bliza.
11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.

NIEPRZESTRZEGANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM!